ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายชาญชัย จันดี
ตำแหน่ง : ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา
ตัวแทนจาก : ผู้ปกครองนักเรียน
เบอร์โทร : 0819550437
อีเมล์ : -
ชื่อ-นามสกุล : พ.ต.ท.ยศวัจน์ งามสง่า
ตำแหน่ง : รองประธานกรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้แทนผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร : -
อีเมล์ : -
ชื่อ-นามสกุล : นายธรรมรงค์ คำโท
ตำแหน่ง : รองประธานกรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้ปกครองนักเรียน
เบอร์โทร : -
อีเมล์ : -
ชื่อ-นามสกุล : นายเลียง อุปมัย
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้แทนผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร : -
อีเมล์ : -
ชื่อ-นามสกุล : นายธงชัย สามารถ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้แทนผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร : -
อีเมล์ : -
ชื่อ-นามสกุล : นายเสนอ สะใบ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้แทนผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร : -
อีเมล์ : -
ชื่อ-นามสกุล : นายสำราญ สามารถ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้แทนผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร : -
อีเมล์ : -
ชื่อ-นามสกุล : นางทอง มะโนลา
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้แทนผู้ปกครองนักเรียน
เบอร์โทร : -
อีเมล์ : -
ชื่อ-นามสกุล : นายถวิล กล้าเกิด
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้แทนครู
เบอร์โทร : 0872455005
อีเมล์ : Tawin.ptw@hotmail.com
ชื่อ-นามสกุล : นางมะลิวรรณ รักษาศรี
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้แทนศิษย์เก่า
เบอร์โทร : -
อีเมล์ : -
ชื่อ-นามสกุล : นายชาตรี ติงสะ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้แทนองค์กรชุมชน
เบอร์โทร : -
อีเมล์ : -
ชื่อ-นามสกุล : นายพินัย แสนปลื้ม
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เบอร์โทร : -
อีเมล์ : -
ชื่อ-นามสกุล : พระครูประโชติ ศาสนกิจ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้แทนพระสงฆ์
เบอร์โทร : -
อีเมล์ : -
ชื่อ-นามสกุล : พระครูปัญญาธร โสภณ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้แทนพระสงฆ์
เบอร์โทร : -
อีเมล์ : -
ชื่อ-นามสกุล : นายสนใจ พละศักดิ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ตัวแทนจาก : ผู้อำนวยการโรงเรียน
เบอร์โทร : -
อีเมล์ : -