ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวอรทัย อยู่เย็น
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางเรณู พันรอบ
ครู คศ.3

นางสาวกันลยานี พิมพ์วัน
ครู คศ.2

นายภัทรนันท์ มูลศรี
ครู คศ.1

นางสาวสุจิตรา ขินานา
ครูผู้ช่วย