ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางนิตนาท ศรีราตรี
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสาววชิราพรรณ ไชยะเดชะ
ครูผู้ช่วย