ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวสุภาวดี แก้วสง่า
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางรัตนา ประสงค์ทรัพย์
ครู คศ.3

นางสาวผกาทิพย์ สุระบุตร
ครู คศ.3

นางสาวณภาภัช ธนาภูมิพัฒน์
ครู คศ.3

นางวรฤทัย ชำนาญพล
ครู คศ.1

นายวรวิทย์ มีศรี
ครู คศ.1