ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางศุภกัญญา ธรรมสัตย์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นายพิชิต บุษบงก์
ครู คศ.3

นางสาวพรทิพย์ ใยขันธ์
ครู คศ.3

นางสาวปนัดดา พรมชินวงษ์
ครู คศ.1