ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน ตามรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ วิชาชีววิทยาพื้นฐาน ว31103 (อ่าน 104) 17 มี.ค. 61
การสร้างและพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ตามแบบวัฏจักรสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น (7E) วิชาชีววิทยาพื้นฐาน (อ่าน 93) 17 มี.ค. 61
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธย (อ่าน 141) 15 มี.ค. 61
การพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึก (อ่าน 119) 15 มี.ค. 61
การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์และความสามารถในการเขียนสรุปความของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เรื (อ่าน 166) 15 ธ.ค. 60
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน หน่วยการเรียนรู้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการ (อ่าน 386) 02 ธ.ค. 59
โปรแกรม ปถ.05 (วิชาพื้นฐาน) ม.1-6 ภาคเรียนที่ 1/2560 (อ่าน 797) 10 มิ.ย. 60
รายชื่อนักเรียน แยกตาม ชื่อกิจกรรมชุมนุม ประจำปีการศึกษา 2560 (ต่อ 35-37) (อ่าน 447) 15 พ.ค. 60
รายชื่อนักเรียน แยกตาม ชื่อกิจกรรมชุมนุม ประจำปีการศึกษา 2560 (1-34) (อ่าน 583) 15 พ.ค. 60
รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 รายวิชา ส32102 สังคมศึกษา4 กลุ่ม (อ่าน 2010) 02 ธ.ค. 59
รายงานการพัฒนาชุดการเรียนรายบุคคล เรื่อง วิกฤตการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโลก รายวิชา ส32 (อ่าน 661) 02 ธ.ค. 59
รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเพื่อพัฒนาทักษะการอ่าน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษ (อ่าน 444) 02 ธ.ค. 59
รายงานผลการพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ โดยใช้วิธีสอนแบบ SQ4R สำหรับนักเรียนชั้น (อ่าน 821) 02 ธ.ค. 59
ระบบลงทะเบียนเลือกชุมนุม ปีการศึกษา 2560 (อ่าน 1243) 19 ก.พ. 60
เอกสารหลักสูตรสถานศึกษา พ.ศ.2553 ฉบับปรับปรุง 2560 (SBMLD 2017) ม.ปลาย (อ่าน 2433) 19 ก.พ. 60
เอกสารหลักสูตรสถานศึกษา พ.ศ.2553 ฉบับปรับปรุง 2560 (SBMLD 2017) ม.ต้น (อ่าน 508) 19 ก.พ. 60