ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายสุรศักดิ์ ดวงแก้ว
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2522-2528
ชื่อ-นามสกุล : นายสนั่น ไสว
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2528-2532
ชื่อ-นามสกุล : นายสถิตย์ กิ่งจันทร์
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2532-2536
ชื่อ-นามสกุล : นายสนอง อินธาระ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2536-2542
ชื่อ-นามสกุล : นายปริญญา ผาคำ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2542-2546
ชื่อ-นามสกุล : นายบัวสอน พิมพ์พิพัฒน์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2546-2550
ชื่อ-นามสกุล : นายสนั่น ไสว
ตำแหน่ง : รักษาการฯผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2550-2552
ชื่อ-นามสกุล : นายยศวัฒน์ พิมพ์รัตนโชติ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2552-2554
ชื่อ-นามสกุล : นายทุมเมฆ คำแสน
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2554-2555
ชื่อ-นามสกุล : นางวัชรินทร์ คำวงศ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2555- 2559
ชื่อ-นามสกุล : นายสนใจ พละศักดิ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2559- 2561
ชื่อ-นามสกุล : นายเฉลิมชัย พิศพงษ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2561 - ปัจจุบัน