ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
11 ต.ค. 59 ถึง 21 ต.ค. 59 ปิดเรียน

ไพรธรรมคุณวิทยา ฝ่ายวิชาการ
10 ต.ค. 59 ส่งผลการแก้ไขผลการเรียน

ไพรธรรมคุณวิทยา ฝ่ายวิชาการ
06 ต.ค. 59 ถึง 12 ต.ค. 59 ทบทวนความรู้สู่มหาวิทยาลัยกับมาม่า

ไพรธรรมคุณวิทยา ฝ่ายวิชาการ
03 ต.ค. 59 ถึง 07 ต.ค. 59 แก้ไขผลการเรียน

ไพรธรรมคุณวิทยา ฝ่ายวิชาการ
30 ก.ย. 59 ประกาศผลการเรียนยื่นคำร้องขอแก้ไขผลการเรียน

ไพรธรรมคุณวิทยา ฝ่ายวิชาการ
27 ก.ย. 59 ส่งผลการเรียน

ไพรธรรมคุณวิทยา ฝ่ายวิชาการ
21 ก.ย. 59 ถึง 23 ก.ย. 59 สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2559

ไพรธรรมคุณวิทยา ฝ่ายวิชาการ
12 ก.ย. 59 ถึง 16 ก.ย. 59 ส่ง ปถ.05 บ/พ, ปถ.05(ก) ครั้งที่ 3

ไพรธรรมคุณวิทยา ฝ่ายวิชาการ
12 ก.ย. 59 ถึง 16 ก.ย. 59 สอบการอ่านคิดวิเคราะห์

ไพรธรรมคุณวิทยา ฝ่ายวิชาการ
07 ก.ย. 59 ถึง 08 ก.ย. 59 ส่งรายชื่อนักเรียนที่คาดว่าจะไม่ได้สอบปลายภาคที่1/2559

ไพรธรรมคุณวิทยา ฝ่ายวิชาการ
07 ก.ย. 59 ถึง 08 ก.ย. 59 ส่งต้นฉบับข้อสอบปลายภาคเรียนที่1/2559

ไพรธรรมคุณวิทยา ฝ่ายวิชาการ
22 ส.ค. 59 ถึง 26 ส.ค. 59 นิเทศการสอนครูผู้ช่วย

ไพรธรรมคุณวิทยา ฝ่ายวิชาการ
15 ส.ค. 59 ถึง 19 ส.ค. 59 นิเทศครู (ภาษาไทย,ศิลปะ,การงานอาชีพฯ)

ไพรธรรมคุณวิทยา ฝ่ายวิชาการ
12 ส.ค. 59 วันแม่แห่งชาติ

ไพรธรรมคุณวิทยา ฝ่ายกิจการนักเรียน
08 ส.ค. 59 ถึง 11 ส.ค. 59 ส่ง ปถ.05 บ/พ, ปถ.05(ก) ครั้งที่ 2

ไพรธรรมคุณวิทยา ฝ่ายวิชาการ
04 ส.ค. 59 ถึง 06 ส.ค. 59 อบรมหัวหน้าหน่วยยุวกาชาดและนายหมู่ลูกเสือ

ไพรธรรมคุณวิทยา กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
01 ส.ค. 59 ถึง 02 ส.ค. 59 ตรวจทรงผม

ไพรธรรมคุณวิทยา ฝ่ายกิจการนักเรียน
01 ส.ค. 59 ถึง 30 ก.ย. 59 เยี่ยมบ้านนักเรียน

บ้านนักเรียน ฝ่ายกิจการนักเรียน
25 ก.ค. 59 ถึง 29 ก.ค. 59 นิเทศภายใน(สังคม,อังกฤษ)

ไพรธรรมคุณวิทยา ฝ่ายวิชาการ
20 ก.ค. 59 วันเข้าพรรษา

ไพรธรรมคุณวิทยา กลุ่มสังคมศึกษาฯ
19 ก.ค. 59 วันอาสาฬหบูชา

ไพรธรรมคุณวิทยา กลุ่มสังคมศึกษาฯ
13 ก.ค. 59 ถึง 15 ก.ค. 59 สอบกลางภาคเรียนที่ 1/2559

ไพรธรรมคุณวิทยา ฝ่ายวิชาการ
07 ก.ค. 59 ถึง 11 ก.ค. 59 กีฬา อบจ.

อบจ.ศรีสะเกษ ไพรธรรมคุณวิทยา
04 ก.ค. 59 ถึง 05 ก.ค. 59 ตรวจทรงผม

ไพรธรรมคุณวิทยา ฝ่ายกิจการนักเรียน
01 ก.ค. 59 วันสถาปนาลูกเสือ

ไพรธรรมคุณวิทยา กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
01 ก.ค. 59 ส่งรายชื่อนักเรียนที่คาดว่าจะไม่ได้สอบกลางภาคที่1/2559

ไพรธรรมคุณวิทยา ฝ่ายวิชาการ
27 มิ.ย. 59 เลือกตั้งประธานนักเรียน

ไพรธรรมคุณวิทยา ฝ่ายกิจการนักเรียน
27 มิ.ย. 59 อบรมยาเสพติดและการป้องกันอุบัติภัย

ไพรธรรมคุณวิทยา ฝ่ายกิจการนักเรียน
26 มิ.ย. 59 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 1/2559

ไพรธรรมคุณวิทยา ฝ่ายกิจการนักเรียน
20 มิ.ย. 59 ถึง 24 มิ.ย. 59 วิเคราะห์ผู้เรียน SDQ

ไพรธรรมคุณวิทยา ฝ่ายกิจการนักเรียน
20 มิ.ย. 59 ถึง 24 มิ.ย. 59 นิเทศการสอนครูผู้ช่วย

ไพรธรรมคุณวิทยา ฝ่ายวิชาการ
16 มิ.ย. 59 ถึง 18 มิ.ย. 59 อบรมคุณธรรมจริยธรรมครูและนักเรียน

วัดป่าธรรมวิเวก ฝ่ายกิจการนักเรียน
13 มิ.ย. 59 ถึง 17 มิ.ย. 59 ส่ง ปถ.05 บ/พ, ปถ.05(ก) ครั้งที่ 1

ไพรธรรมคุณวิทยา ฝ่ายวิชาการ
09 มิ.ย. 59 พิธีไหว้ครู

ไพรธรรมคุณวิทยา ฝ่ายกิจการนักเรียน
06 มิ.ย. 59 ถึง 08 มิ.ย. 59 อบรมค่าย SE-Camp ครั้งที่ 2

ม.รภ.ศรีสะเกษ กลุ่มการงานอาชีพฯ
06 มิ.ย. 59 ถึง 10 มิ.ย. 59 นิเทศภายใน(คณิต,วิทย์)

ไพรธรรมคุณวิทยา ฝ่ายวิชาการ
04 มิ.ย. 59 อบรมรทำงานเป็นทีม

ไพรธรรมคุณวิทยา ฝ่ายกิจการนักเรียน
01 มิ.ย. 59 ถึง 03 มิ.ย. 59 นิเทศติดตามการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้และกำหนดการสอน

ไพรธรรมคุณวิทยา ฝ่ายวิชาการ
20 พ.ค. 59 วันวิสาขบูชา

ไพรธรรมคุณวิทยา ไพรธรรมคุณวิทยา
16 พ.ค. 59 ส่งผลรแก้ไขผลการเรียน

ไพรธรรมคุณวิทยา ฝ่ายวิชาการ
11 พ.ค. 59 ปฐมนิเทศนักเรียน ม.1-6

ไพรธรรมคุณวิทยา ฝ่ายกิจการนักเรียน
11 พ.ค. 59 ถึง 13 พ.ค. 59 แก้ไขผลการเรียน ภาคเรียนที่2/2558 ครั้งที่2

ไพรธรรมคุณวิทยา ฝ่ายวิชาการ
10 พ.ค. 59 ปฐมนิเทศนักเรียน ม.1 และ ม.4

ไพรธรรมคุณวิทยา ฝ่ายกิจการนักเรียน